ประมวลภาพกิจกรรม

17/06/2024

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี ทำเกิน!! คว้า 11 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับนานาชาติ ในงาน SHANGHAI 2024

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี […]
13/06/2024

สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวปฏิบัติในการรับทุน (Orientaion) สำหรับผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก บพค. ประจำปี 2567

การชี้แจงแนวปฏิบัติในการรับทุน (Orientaion) […]
07/06/2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากระบวนการดำเนินงานติดตาม และประเมินผลกระทบจากงานวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากระบวนการดำเนินงานติดตาม […]
05/06/2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างทักษะผู้ปฏิบัติงาน การทำงานเป็นทีม เพื่อเพิ่มศักยภาพทีมงานวิจัย ที่เข้มแข็ง”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างทักษะผู้ปฏิบัติงาน […]
04/06/2024

สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรมระดมความเห็น (Focus group) แนวทางส่งเสริมการใช้นวัตกรรม

กิจกรรมระดมความเห็น (Focus […]
28/05/2024

สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 และการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายนักวิจัย ภายใต้กรอบทุนทางวัฒนธรรม

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 […]
28/05/2024

การประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2566

การประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินโครงการ “การสนับสนุนกิจกรรมการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม […]
24/05/2024

สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมงาน Smart Value Creation 2024

กิจกรรมเสวนาและเจรจาจับคู่นักวิจัยในการต่อยอดและพัฒนาสินค้าด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ […]
23/05/2024

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี สุดปัง!! คว้า 9 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับนานาชาติ ในงาน INTARG 2024

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี […]
21/05/2024

โครงการแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการด้านบริการวิชาการ

โครงการแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการด้านบริการวิชาการ (ภายใต้เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี […]
08/05/2024

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus […]
29/04/2024

สวพ. มทร.ธัญบุรี ร่วมการประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แหล่งทุน บพท. และภายใต้โครงการ BAP

การประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แหล่งทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ […]
22/04/2024

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี ทำถึง!! คว้า 9 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับนานาชาติ ในเวที GENEVA 2024

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำทีมนักวิจัย […]
19/04/2024

สวพ. มทร.ธัญบุรี ร่วมการนำเสนอโครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2567

การนำเสนอโครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
04/04/2024

สวพ. มทร.ธัญบุรี ร่วมการประชุมพิจารณาผลการดำเนินโครงการ “การพัฒนาเฮมพ์กรีตของประเทศไทย”

การประชุมพิจารณาผลการดำเนินโครงการ “การพัฒนาเฮมพ์กรีตของประเทศไทย […]
29/03/2024

โครงการอบรมระเบียบการปฏิบัติด้านการเบิกค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์ประเด็นการหักภาษี ณ ที่จ่ายของโครงการวิจัย และงานบริการวิชาการ

โครงการอบรมระเบียบการปฏิบัติด้านการเบิกค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์ประเด็นการหักภาษี […]
15/03/2024

กิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 : การศึกษาดูงานวารสาร Chiang Mai Journal of Science

โครงการพัฒนาวารสารวิชาการออนไลน์ เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล […]
08/03/2024

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการวิจัยนวัตกรรมและส่งเสริมวิชาการ มทร.ธัญบุรี (CRIA RMUTT) ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการวิจัยนวัตกรรม และส่งเสริมวิชาการ […]
05/03/2024

โครงการยกระดับ ปรับยุทธวิธี เปิดโอกาสทางธุรกิจ มุ่งสู่…NET ZERO

โครงการการยกระดับเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานที่ยั่งยืนด้วยไฮโดรเจนสีเขียว เพื่อปรับยุทธวิธี […]
01/03/2024

หน่วยวิจัยนวัตกรรมข้อมูลเพื่อยกระดับองค์กร เข้าร่วมการประชุมผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านสถิติและดิจิทัล

การประชุมผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านสถิติและดิจิทัล เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ […]
28/02/2024

UBI RMUTT มอบโล่ พร้อมเงินรางวัล ให้กับทีมนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบในการประกวด Prototype Pitching

กิจกรรมมอบโล่ พร้อมเงินรางวัล […]
27/02/2024

สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วม เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 38 ประจำปี พ.ศ. 2567

เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ […]
25/02/2024

สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล […]
19/02/2024

สวพ. ทร. เข้าศึกษาดูงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม ศูนย์ EV Training Center นวัตกรรมระบบราง และสถาบันการบินแห่ง มทร.ธัญบุรี

สวพ. ทร. […]
13/02/2024

กิจกรรมที่ 5 Prototype Pitching เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม

โครงการการต่อยอดแนวความคิด สิ่งประดิษฐ์ […]
13/02/2024

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]