งานพัสดุ

08/03/2024

ประกาศ เรื่อง การประมูลราคาขายทอดตลาด พัสดุชำรุดไม่ได้ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
19/10/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบเว็บไซต์ และค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูล TLO โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบเว็บไซต์ […]
02/10/2023

ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง […]
02/10/2023

ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง […]
19/04/2023

การประมูลราคาขายตลาด พัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ ประจำปี 2565 ของหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

การประมูลราคาขายตลาด พัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ […]
22/11/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติเรโซแนนซ์ (NMR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติเรโซแนนซ์ […]
29/04/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าห้องประชุมและพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าห้องประชุมและพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ […]
21/04/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างออกแบบและจัดทำเล่มเอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างออกแบบและจัดทำเล่มเอกสารประกอบ […]
28/06/2019

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน 2562)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ […]
30/04/2019

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีไตรมาสที่ 1-2 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน มีนาคม 2562)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ […]
11/07/2018

ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาออกแบบสิ่งพิมพ์และจัดทำไฟล์หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) และ ค่าจ้างจดพิมพ์และเข้าเล่มเอกสารเผยแพร่งานวิจัยเชิงพาณิชย์

ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาออกแบบสิ่งพิมพ์และจัดทำไฟล์หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ […]
29/06/2018

ประกาศราคากลางค่าจ้างออกแบบแลพิมพ์โปสเตอร์ ค่าจ้างออกแบบและพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ และค่าจ้างออกแบบและตกแต่งสถานที่จัดนนิทรรศการ

ประกาศราคากลางค่าจ้างออกแบบแลพิมพ์โปสเตอร์ ค่าจ้างออกแบบและพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ […]
22/08/2017

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดสายเชื่อมต่อจากหัววัดเข้าเครื่องมือวัดชนิดพิเศษ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดสายเชื่อมต่อจากหัววัดเข้าเครื่องมือวัดชนิดพิเศษ จำนวน  […]
22/08/2017

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์รังสีแกมมาชนิดหัววัดเรืองแสงวาบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์รังสีแกมมา ชนิดหัววัดเรืองแสงวาบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ […]
22/08/2017

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุด้วยเทคนิคเรืองรังสีเอ็กซ์

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการวิเคราะห์องค์ประกอบ ของธาตุด้วยเทคนิคเรืองรังสีเอ็กซ์ […]
22/08/2017

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องวัดสัญญาณอานาล็อคเป็นดิจิตอล

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องวัดสัญญาณอานาล็อคเป็นดิจิตอล จำนวน  […]
22/08/2017

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องวิเคราะห์โครงสร้างของวัสดุโดยใช้แสงอินฟาเรด

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องวิเคราะห์ โครงสร้างของวัสดุโดยใช้แสงอินฟาเรด […]
21/08/2017

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดสายเชื่อมต่อจากหัววัดเข้าเครื่องมือวัดชนิดพิเศษ

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดสายเชื่อมต่อจากหัววัดเข้าเครื่องมือวัดชนิดพิเศษ จำนวน  […]
21/08/2017

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์รังสีแกมมาชนิดหัววัดเรืองแสงวาบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์รังสีแกมมา ชนิดหัววัดเรืองแสงวาบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ […]
21/08/2017

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุด้วยเทคนิคเรืองรังสีเอ็กซ์

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการวิเคราะห์องค์ประกอบ ของธาตุด้วยเทคนิคเรืองรังสีเอ็กซ์ […]
21/08/2017

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องวัดสัญญาณอานาล็อคเป็นดิจิตอล

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องวัดสัญญาณอานาล็อคเป็นดิจิตอล จำนวน  […]
21/08/2017

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องวิเคราะห์โครงสร้างของวัสดุโดยใช้แสงอินฟาเรด

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องวิเคราะห์โครงสร้างของวัสดุโดยใช้แสงอินฟาเรด จำนวน  […]
21/08/2017

ประกาศราคากลางค่าจ้างตรวจประเมินผลผลิตภัณฑ์โครงการสารอาหารเสริมพืชและสัตว์เชื้อจุลินทรีย์ในเชิงพาณิชย์

ประกาศราคากลางค่าจ้างตรวจประเมินผลผลิตภัณฑ์โครงการสารอาหารเสริมพืช และสัตว์เชื้อจุลินทรีย์ในเชิงพาณิชย์ […]
21/08/2017

ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาในการผลิตสารอาหารเสริมพืชและสัตว์เชื้อจุลินทรีย์ในเชิงพาณิชย์

ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาในการผลิตสารอาหารเสริมพืชและสัตว์เชื้อจุลินทรีย์ในเชิงพาณิชย์ จำนวน  […]