EdPEx (Educational Criteria for Performance Excellence)

1. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2567-2570


NameSizeHits
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี (EdPEx) 2567-2570 (ฉบับล่าสุด)21.6 MB26

2. คำสั่งแต่งตั้งที่เกี่ยวข้อง

NameSizeHits
01. คำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 895/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเสียงของลูกค้า1.4 MB11
02. คำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 591 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวางนโยบาย ชับเคลื่อนและกำกับติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)98.3 KB11
03. คำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 592/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)86.1 KB9
04. คำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 593/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างองค์กร (OP) แผนปรับปรุงและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ และระดับสถาบันตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)63.9 KB10

3. เอกสารประกอบการอบรม สำหรับหมวด 1 – 7

NameSizeHits
01. โครงร่างองค์กร428.1 KB15
02. หมวด 1 เอกสารประกอบการอบรม (EdPEx)18.7 MB26
03. หมวด 1 การนำองค์กร3.2 MB15
04. หมวด 2 เอกสารประกอบการอบรม (EdPEx)14.5 MB26
05. หมวด 2 กุลยุทธ์6.8 MB27
06. หมวด 3 ลูกค้า8.6 MB25
07. หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้19.1 MB25
08. หมวด 6 การปฏิบัติ5.4 MB24
09. หมวด 1-2 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (ภาษาไทย)19.2 MB25
10. หมวด 3-4 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (ภาษาไทย)8.5 MB25
11. หมวด 5-7 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (ภาษาไทย)11.7 MB23
แบบประเมินความพึงพอใจ