ข่าวประชาสัมพันธ์

15/05/2024

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การพัฒนาหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์ (GCP/HSP) ประจำปี 2567”

ขอเชิญบุคคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน […]
02/05/2024

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ

22/04/2024

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี ทำถึง!! คว้า 9 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับนานาชาติ ในเวที GENEVA 2024

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำทีมนักวิจัย […]
02/04/2024

สวพ. มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับทีม KIRINESS คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 100,000 บาท

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี […]
22/03/2024

ประกาศ!! เปิดอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพและสังคมศาสตร์ (GCP/HSP)

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
04/12/2023

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี คว้า 6 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับนานาชาติ ในเวที KIDE 2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำทีมนักวิจัย […]
24/11/2023

ประกาศ…รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการรายเดือน

05/11/2023

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี คว้า 3 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในเวที SIIF 2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำทีมนักวิจัยโดย […]
14/10/2023

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี คว้า 6 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในเวที TIE 2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำทีมนักวิจัยโดย […]
19/09/2023

โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ‘From Gen Z to be CEO’ ประจำปี 2566

ตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ […]
04/09/2023

มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (RMUTCON 2023)

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ […]
23/08/2023

กิจกรรมที่ 2 การประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2566

โครงการยกระดับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่สากล (RMUTT […]
23/08/2023

งานมหกรรมวิจัยและนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน (RIFSC 2023)

งานมหกรรมวิจัยและนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี […]
23/08/2023

ประกาศ !!! ผลการประกวดผลงานวิจัย ในรูปแบบโปสเตอร์ และนิทรรศการ

ผลการประกวดผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
18/08/2023

โครงการพัฒนาศักยภาพด้วยทักษะการวิเคราะห์ เพื่อพัฒนากระบวนงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงการพัฒนาศักยภาพด้วยทักษะการวิเคราะห์ เพื่อพัฒนากระบวนงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา […]
11/08/2023

มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัล Silver Award ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คว้ารางวัล […]
28/07/2023

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและจัดทำแผนงานบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี […]
26/07/2023

โครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อสร้างกรอบการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

โครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อสร้างกรอบการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสนองพระราชดำริ […]
24/07/2023

มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมงานแถลงข่าว มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)

งานแถลงข่าว “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ […]
11/07/2023

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ วทน.

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ […]
07/07/2023

โครงการ “การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) ต่อยอดแนวความคิด สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ไปสู่เชิงพาณิชย์”

โครงการ “การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ […]
06/07/2023

เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้ สวพ. มทร.ธัญบุรี ลงพื้นที่เพื่อขอพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้ […]
30/06/2023

โครงการ “พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่และนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม”

โครงการ “พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่และนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ […]
26/06/2023

มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดี แก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ

พิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดี แก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ […]
26/06/2023

ประกาศ…รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

20/06/2023

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาความพร้อมเพื่อยกระดับคุณภาพข้อเสนอแผนงานวิจัย ด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization: RU)

โครงการ “การเพิ่มขีดความสามารถนักวิจัยสู่การเป็นนวัตกร […]