สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมงาน RUS TECHSHOW 2024

สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 และการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายนักวิจัย ภายใต้กรอบทุนทางวัฒนธรรม
28/05/2024
สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรมระดมความเห็น (Focus group) แนวทางส่งเสริมการใช้นวัตกรรม
04/06/2024