ใบประกาศนียบัตร “การพัฒนาหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์ (GCP/HSP)”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากระบวนการดำเนินงานติดตาม และประเมินผลกระทบจากงานวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)”
07/06/2024
ขอเชิญส่งผลงาน เข้าร่วมการประกวด “รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย” ประจำปี 2567
10/06/2024