ขอเชิญส่งผลงาน เข้าร่วมการประกวด “รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย” ประจำปี 2567

ใบประกาศนียบัตร “การพัฒนาหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์ (GCP/HSP)”
07/06/2024
สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวปฏิบัติในการรับทุน (Orientaion) สำหรับผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก บพค. ประจำปี 2567
13/06/2024