เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Fundamental fund) งบประมาณด้าน ววน. ปี 2569

  • ประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทุน ววน.

ประกาศและระเบียบ ทุน ววน. ปี 2567

  • การรายงานผลผลิตเพื่อการประเมินคุณภาพผลผลิตแบบอ้างอิงหลักฐาน (Evidence-based Evaluation)

  • เอกสารการเบิกจ่าย

  • เอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับงานวิจัย