ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

19/10/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบเว็บไซต์ และค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูล TLO โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบเว็บไซต์ […]
22/11/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติเรโซแนนซ์ (NMR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติเรโซแนนซ์ […]
29/04/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าห้องประชุมและพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าห้องประชุมและพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ […]
21/04/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างออกแบบและจัดทำเล่มเอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างออกแบบและจัดทำเล่มเอกสารประกอบ […]
28/06/2019

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน 2562)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ […]
30/04/2019

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีไตรมาสที่ 1-2 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน มีนาคม 2562)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ […]