Return to เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

1. สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์

NameSizeHits
01. แบบคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร478.6 KB39
02. ใบต่อแนบท้ายคำขอ372.7 KB34
03. รายละเอียดการประดิษฐ์ ปี 256629.4 KB25
04. ข้อถือสิทธิ ปี 256622.4 KB21
05. รูปเขียน ปี 2566 (ถ้ามี)68.0 KB14
06. บทสรุปการประดิษฐ์ ปี 256620.9 KB21
07. หนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร16.3 KB27
08. ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร121.6 KB20
09. Invention Disclosure Form สิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร (Word)28.3 KB14
10. Invention Disclosure Form สิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร (PDF)133.0 KB8

2. สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์

NameSizeHits
01. แบบคำขอรับสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร (แบบสปสผอสป001-ก) ฉบับปรับปรุง 2561444.4 KB300
02. ใบต่อท้ายคำขอ (แบบ สปสผอสป012-ก) ฉบับปรับปรุง 2561320.5 KB282
03. ข้อถือสิทธิ ฉบับปรับปรุง 256117.0 KB276
04. คำพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) ฉบับปรับปรุง 256120.9 KB261
05. รูปเขียน (ถ้ามี) ฉบับปรับปรุง 256115.0 KB241
06. หนังสือสัญญาโอนสิทธิ ฉบับปรับปรุง 256129.2 KB251
07. ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบ มทร.ธัญบุรี85.0 KB240

3. ลิขสิทธิ

NameSizeHits
01. แบบฟอร์มขอจดลิขสิทธิ์ (แบบ ลข. 01) ฉบับปรับปรุง 256193.8 KB263
02. ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองผู้สร้างสรรค์ มทร.ธัญบุรี43.9 KB243
03. ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองผู้สร้างสรรค์82.0 KB314
04. หนังสือโอนลิขสิทธิ์40.4 KB245

4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา คลิกที่นี่

แบบประเมินความพึงพอใจ