Return to เอกสารงานบุคลากร

ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคลากร

คู่มือการใช้งานระบบ E-Office

NameSizeHits
01. คู่มือการค้นหาเลขที่รับ-ส่งที่ว่าง464.7 KB20
02. คู่มือการจองเลขที่เอกสารรับ-ส่ง995.0 KB32
03. คู่มือการจัดสร้างและดูแลแฟ้มเอกสารผู้บริหาร550.5 KB20
04. คู่มือการลบ Font และลง Fontใหม่กรณีที่ปริ้นเอกสารออกมาแล้วตัวเลขแสดงรูปแบบไม่ถูกต้อง (Win7)1.2 MB17
05. คู่มือการลบ Fontและลง Fontใหม่กรณีที่ปริ้นเอกสารออกมาแล้วตัวเลขแสดงรูปแบบไม่ถูกต้อง (Win8, Win10)1.5 MB20
06. คู่มือการสร้างหนังสือเวียน (Mail Marge)2.4 MB23
07. คู่มือการติดตั้ง 13 ฟอนต์แห่งชาติ227.4 KB18
08. คู่มือการตั้งค่า Browser Google Chrome เพื่อใช้งานระบบ e-Office732.9 KB17
09. คู่มือการตั้งค่าเครื่อง Smart Phone ในการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์2.2 MB17
10. คู่มือการแนบไฟล์รูปแบบใหม่ในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์890.5 KB37
11. คู่มือการใช้งานระบบ e-Office ผ่านอุปกรณ์ Tablet1.1 MB19
12. คู่มือตั้งค่าการแสดงความเห็นมาตรฐาน562.4 KB17
13. คู่มือตั้งค่าการแสดงเอกสารหลังจัดแฟ้มส่วนบุคคลและแฟ้มผู้บริหาร1.3 MB16
14. แนวปฏิบัติในการจัดทำหนังสือราชการสำหรับส่งภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ173.0 KB16

คู่มือการใช้งานระบบบุคลากร

NameSizeHits
01. คู่มือการติดตั้ง VN Application Client สำหรับ Microsoft Window 73.1 MB16
02. คู่มือการติดตั้งVN Application Client สำหรับ Support Microsoft Window 10 , Version 2004815.9 KB18
03. คู่มือการบันทึกตำแหน่งบริหาร1.2 MB19
04. คู่มือการลงเวลาสำหรับบุคลากรหน่วยงาน550.1 KB21
05. คู่มือการใช้งานระบบแสดงผลข้อมูลบุคลากรออนไลน์ (Hr-online)2.3 MB22

ข้อมูลอ้างอิงจาก www.arit.rmutt.ac.th

แบบประเมินความพึงพอใจ