Return to เอกสารดาวน์โหลด

การพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์

การส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มทร.ธัญบุรี
นักวิจัยสามารถส่งไฟล์ทาง ระบบ DRMS
และสำหรับนักวิจัยภายนอกส่งไฟล์ทาง อีเมล human_ethics@rmutt.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

NameSizeHits
00.กำหนดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 256477.1 KB266
01.ขั้นตอนการกรอกข้อเสนอโครงการในระบบ DRMS (นักวิจัย)610.4 KB232
02.Flowchart การยื่นโครงการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์161.7 KB283
03.AF 01-03 แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย295.9 KB308
04.AF 02-03 ข้อเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์34.5 KB268
05.AF 03-03 โครงร่างการวิจัย (Research Protocol) ประกอบการเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์38.9 KB346
06.AF 04-04 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย105.8 KB260
07.AF 05-04 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย99.3 KB262
08.AF 06-04 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยสำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง103.1 KB208
09.AF 08-04 เอกสารชี้แจงและแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี97.6 KB191
10.AF 05-06 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (Progress Report Form)192.2 KB100
11.AF 06-06 แบบรายงานปิดโครงการวิจัย (Final Report Form)100.3 KB90
12.ตัวอย่างเอกสารชี้แจงอาสาสมัครที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม36.0 KB158
13.ตัวอย่างเอกสารชี้แจงสำหรับอาสาสมัครที่ตอบแบบสอบถาม27.2 KB147
14.ตัวอย่างเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (สำหรับการสัมภาษณ์)26.3 KB153

ดาวน์โหลดเล่มวิธีดำเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มทร.ธัญบุรี

แบบประเมินความพึงพอใจ