การอบรมออนไลน์ อบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยมนมนุษย์ ประกอบการยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มทร.ธัญบุรี

จริยธรรมการวิจัยในคน Human Subject Protection (HSP) ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 • https://elearning-necast.nrct.go.th
  เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคนด้วยตนเอง มีจำนวนทั้งหมด 14 บทเรียน 14 แบบทดสอบ 407 นาที

จริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-HSR Online Training)

 • https://mucerr-online-training.mahidol.ac.th
  เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคนด้วยตนเอง และสามารถนำใบประกาศนียบัตรไปประกอบการยื่นขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคนได้

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น | Basic Human Subject Protection Course NU ของ Thai MOOC

 • https://lms.thaimooc.org
  หลักสูตรนี้ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และเมื่อผู้เรียนได้ใบประกาศนียบัตรสามารถนำไปใช้ประกอบการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของโครงการวิจัยได้

จริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • https://www.med-tu.org/GCP
  มีเนื้อหาให้ศึกษาก่อนทำแบบสอบถามออนไลน์ เมื่อทำข้อสอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร

CITI Program

 • https://about.citiprogram.org
  เป็นโปรแกรมออนไลน์สำหรับอบรมด้านการปฏิบัติการทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) ประกอบด้วยเนื้อหาครอบคลุม การวิจัยด้านต่าง ๆ ได้แก่ Good Laboratory Practice (GLP), Animal Care and Use (ACU), Biosafety and Biosecurity (BSS), Good Clinical Practice (GCP), Information Privacy and Security (IPS), Responsible Conduct of Research (RCR), Conflicts of Interest (COI), Human Subjects Research (HSR) เป็นต้น

หลักสูตรนานาชาติ NDAT CTN

 • https://gcp.nidatraining.org
  เป็นหลักสูตรที่เตรียมนักวิจัยที่เน้นการทำวิจัยในแบบ RCT ตามหลักการ ICH GCP และกฎระเบียบของ the Code of Federal Regulations (CFR) สำหรับการวิจัยทางคลินิกในสหรัฐฯ

Protecting Human Research Participants; PHRP course

 • http://phrp.nihtraining.com
  เป็นหลักสูตรที่ออกแบบโดย National Institutes of Health (NIH) : เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ หลักสูตรมีเนื้อหาให้ผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเอง เกี่ยวกับแนวความคิดพื้นฐานและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัครผู้เข้าร่วมการวิจัย

สถาบันพัฒนาบุคลากรเเห่งอนาคต (ResearchIntegrity)

 • https://elearn.career4future.com
  สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หลักสูตร จริยธรรมการวิจัย (Research Integrity)สำหรับนักวิจัยมืออาชีพทุกท่าน อบรมฟรี ! มีแบบทดสอบ พร้อมใบประกาศนียบัตรหลังการอบรม
แบบประเมินความพึงพอใจ