ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด “รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย” ประจำปี 2566

NameSizeHits
1.ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัย2.0 MB19
2.ใบเสนอประวัติและผลงานวิจัย ประเภทที่ 2 นักวิจัยดีเด่น190.2 KB20
3.ใบเสนอประวัติและผลงานวิจัย ประเภทที่ 3 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น198.8 KB17
4.แบบฟอร์มเสนอขอรับรางวัล ประเภทที่ 8 ผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก57.3 KB12
5.ใบเสนอประวัติและผลงานวิจัย ประเภทที่ 9 นักวิจัยที่สร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์176.5 KB16
6.แบบฟอร์มเพื่อกรอกรางวัล ประเภทที่ 10 หน่วยวิจัย (RU) ดีเด่น75.8 KB15
7.แบบฟอร์มเพื่อกรอกรางวัล ประเภทที่ 10 ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (COE)72.7 KB12
8.แบบสมัครเพื่อเข้าร่วมการให้รางวัล ประเภทที่ 11 หน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น ประจำปี 25666.5 MB20

แบบประเมินความพึงพอใจ