ดาวน์โหลดเกียรติบัตรขอบคุณ สำหรับการประกวดผลงานวิจัย ในรูปแบบโปสเตอร์ และนิทรรศการ

การประกวดผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2566 (รูปแบบโปสเตอร์)

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรขอบคุณ

การประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม ระดับอาจารย์
และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์  ระดับอุดมศึกษา/นักศึกษา (ในรูปแบบนิทรรศการ)

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรขอบคุณ

แบบประเมินความพึงพอใจ