ขอเชิญนักวิจัยสายวิชาการและบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมอบรมโครงการ “พัฒนาจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านสังคมศาสตร์ (HSP)” ครั้งที่ 1

อบรมฟรี!!! รับจำนวนจำกัด

ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2564
ผ่านการประชุมระบบออนไลน์ Application “Zoom”

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/bVcxsqnnfbqXV1Jm6

***ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยและเข้าอบรมครบทั้ง 2 วัน
พร้อมผ่านการทดสอบ Pre-Post Test จากทีมวิทยากร เท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ทาง www.ird.rmutt.ac.th

ดาวน์โหลดกำหนดการ

แบบประเมินความพึงพอใจ