Category: ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2563

ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ไผ่ ต่อยอดผลงานวิจัยสู่ชุมชน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ไผ่ ต่อยอดผลงานวิจัยสู่ชุมชน วันที่ 27 กันยายน 2563 ณ มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ไผ่ ต่อยอดผลงานวิจัยสู่ชุมชน กิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และหารือความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และการแสดงผลงานองค์ความรู้ไผ่ เพื่อพัฒนาความรู้ศักยภาพของเกษตรกร และส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องไผ่สู่ชุมชน โดยมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ สถาบันการศึกษาทางเลือกในสังกัดมูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตร์ นำโดย อธิการบดี/ผู้ก่อตั้ง พระเมธีวชิโรดม ซึ่งนำองค์ความรู้ของโครงการวิจัย นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัย ผศ.ดร. สมหมาย ผิวสะอาด นำทีมผู้บริหารและทีมวิทยากรคณะผู้วิจัย บรรยายและจัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ไผ่ ต่อยอดงานวิจัยสู่ชุมชน

Continue reading

การประชุมการนำเสนอ Concept Proposal เพื่อขอรับทุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) กลุ่มเรื่อง RAINS for Thailand Food Valley

การประชุมการนำเสนอ Concept Proposal เพื่อขอรับทุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) กลุ่มเรื่อง RAINS for Thailand Food Valley วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมการนำเสนอ Concept Proposal เพื่อขอรับทุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) กลุ่มเรื่อง RAINS for Thailand Food Valley โดยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารฟังก์ชั่นและอาหารเฉพาะบุคคลในระดับกึ่งอุตสาหกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี …

Continue reading

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3/2563

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3/2563 โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานกรรมการในการประชุม พร้อมกับ รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี เป็นรองประธานกรรมการ ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เลขานุการและกรรมการ กล่าวรายงานการประชุม และได้เรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

Continue reading

กิจกรรมที่ 2 “เคล็ด (ไม่) ลับ การทำ Research paper เพื่อตีพิมพ์ใน ISI Q1 Journals”

โครงการพัฒนาคุณภาพบทความจากระดับ Proceeding เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus เพื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร กิจกรรมที่ 2 “เคล็ด (ไม่) ลับ การทำ Research paper เพื่อตีพิมพ์ใน ISI Q1 Journals” วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพบทความจากระดับ Proceeding เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus เพื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร กิจกรรมที่ 2 “เคล็ด (ไม่) ลับ การทำ Research paper เพื่อตีพิมพ์ใน ISI Q1 Journals” เป็นการเสวนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน ISI Q1 journals

Continue reading

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2563

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2563 โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธาน พร้อมกับ ผศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ และ ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ