Category: ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2559

ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2559

รับรางวัล ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559”

ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)” ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีระดับประเทศในการแสดงพลังแห่งการสร้างสรรค์ของการนำองค์ความรู้ ผลผลิต เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งแสดงศักยภาพทางการวิจัยของหน่วยงานในระบบวิจัยไทย ซึ่งมีผลงานวิจัยที่เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าว จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

Continue reading

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)” ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีระดับประเทศในการแสดงพลังแห่งการสร้างสรรค์ของการนำองค์ความรู้ ผลผลิต เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งแสดงศักยภาพทางการวิจัยของหน่วยงานในระบบวิจัยไทย ซึ่งมีผลงานวิจัยที่เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าว จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

Continue reading

นิทรรศการฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำผลงานวิจัยของ อาจารย์ณัฐชรัฐ  แพกุล  เรื่อง “ผลของการใช้ต้นอ่อนข้าวหอมมะลิและสารสดแทนความหวานต่อคุณภาพของไอศกรีมนม” ซึ่งได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม (The 6th Innovation Awards) เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์วิจัยข้ามปทุมธานี จ.ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี และคุณงามความดีของผู้มีส่วนในงานวิจัยและพัฒนาข้าวไทยในรอบ 100 ปี พร้อมทั้งฉลองครบ 100 ปี การก่อตั้งศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเสด็จมาเป็นประธานในพิธีงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น.

Continue reading

ประชุมอบรมพัฒนากำลังคนด้านพลังงานน้ำ พลังงานลม

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการประชุมเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรอบรมพัฒนากำลังคนด้านพลังงานน้ำ พลังงานลม ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของประเทศภูฏาน ทางด้านกระทรวงพลังงานและทรัพยากรมนุษย์ กระทรวงเศรษฐการ กลุ่มงานการศึกษา กลุ่มทรัพยากรหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมในครั้งนี้

Continue reading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร” กิจกรรมที่ 2 Research Paper Writing and Editing Workshop (สายวิทยาศาสตร์ – สายสังคมศาสตร์) ในระหว่างวันที่ 27-28 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.ธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยมีความรู้ ความเข้าใจถึงแนวคิดและเทคนิควิธีในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ดร.วิชิต  หล่อประพันธ์ และทีมงานจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บรรยายในหัวข้อ Research Paper Writing and Editing Workshop

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ