Category: ปชส.จากหน่วยงานภายนอก

ข่าว ปชส.จากหน่วยงานภายนอก

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 1-3

1. แผนงานการพัฒนาระบบรองรับการขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) ภายใต้โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ 2. แผนงานการผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ภายใต้โปรแกรมที่ 2 การพัฒนากำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 3. แผนงานการยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill) ภายใต้โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต 4. แผนงานการพัฒนาพื้นที่และนิเวศการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงได้สำหรับคนทุกวัยเพื่อเสริมสร้างการมีทักษะแห่งอนาคต ภายใต้โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดประกาศรับข้อเสนอโครงการได้ที่ http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6325 ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนอ : 15 ตุลาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น. (สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น.) …

Continue reading

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th Asian NIR Symposium (ANS 2020)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th Asian NIR Symposium (ANS 2020) ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ สามารถลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.eng.rmuti.ac.th/ans2020/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://conference.ssru.ac.th/sssci2019

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สามารถลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://nhesse4.nida.ac.th/th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สามารถลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.kpru.ac.th/conference6/

แบบประเมินความพึงพอใจ