Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวเด่น!

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom cloud Meetings สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ และเป็นที่พึ่งให้กับชุมชนในการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง ตลอดจนพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยมี รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์   ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม ร่วมกับ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นรองประธาน และ ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินรายการและเลขานุการ

Continue reading

โครงการ “IP Coaching เพื่อเพิ่มจำนวนทรัพย์สินทางปัญญาและการนำผลงานไปใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา”

โครงการ “IP Coaching เพื่อเพิ่มจำนวนทรัพย์สินทางปัญญา และการนำผลงานไปใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา” ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเมธาวี ชั้น 5 อาคารสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการ “IP Coaching เพื่อเพิ่มจำนวนทรัพย์สินทางปัญญาและการนำผลงานไปใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา” เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยในหลักการเขียนคำขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ และเพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยมีผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น นำโดย ผศ. อภิชาติ  ไก่ฟ้า รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมกับ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับ

Continue reading

สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย ที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ

พิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดี แก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ “Internationally Outstanding Inventors Awards Ceremony” วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีให้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย ที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ “Internationally Outstanding Inventors Awards Ceremony” ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมี ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมนักวิจัย มทร.ธัญบุรี ที่ได้รับรางวัลจากเวทีระดับนานาชาติ เข้าร่วมพิธีและรับมอบประกาศนียบัตรจาก ศ.ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Continue reading

เอกสารเผยแพร่

แบบประเมินความพึงพอใจ