Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการการสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายฝันสู่ผู้ประกอบการ ธุรกิจรุ่นใหม่

โครงการการสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายฝันสู่ผู้ประกอบการ ธุรกิจรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) ภายใต้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการการสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายฝันสู่ผู้ประกอบการ ธุรกิจรุ่นใหม่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา เพิ่มความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการประกวดผลงาน Pitching startup ideas ในกิจกรรมต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร. อมร ไชยสัตย์, รศ.ดร. วรินธร พูลศรี และ ดร. ไฉน …

Continue reading

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ โดย Accreditation Service for International Colleges and University (ASIC) จากประเทศอังกฤษ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ โดย Accreditation Service for International Colleges and University (ASIC) จากประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารวิทยบริการ และห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีนโยบายเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพ การจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล โดยเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ โดย Accreditation Service for International Colleges and University (ASIC) จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นการตรวจประเมินด้านเอกสารและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามทิศทางหลักของสากล ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้ดำเนินการนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมกับ ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำผลงานวิจัยที่พัฒนาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งผลงานจากนักศึกษาที่ได้รับรางวัล Innovative Startup นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงต่อคณะกรรมการ

Continue reading

งาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566” (Thailand Investor’s Day 2023)

งาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566” (Thailand Investor’s Day 2023) ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ Event Hall 100 -102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้เข้าร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566” (Thailand Investor’s Day 2023) ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” ซึ่งจัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมคณะนักวิจัยและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานประกวดในเวทีระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยเด่นที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ มาจัดแสดงภายในโซนนิทรรศการ

Continue reading

โครงการ “การสร้างเครือข่าย 9 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”

โครงการ “การสร้างเครือข่าย 9 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” ระหว่างวันที่ 22–24 มกราคม 2566 ณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบรี โดยมี รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกับ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ และ ดร.ไฉน  น้อยแสง เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ “การสร้างเครือข่าย 9 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้ง 9 แห่ง ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัย มุมมองจากประสบการณ์ในการพัฒนาระบบกลไก การบริหารจัดการงานวิจัยและเป้าหมายการทำงานสู่ความสำเร็จในนามเครือข่าย 9 มทร.เพื่อให้เกิดการจัดการองค์ความรู้ด้านงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล …

Continue reading

สวพ. มทร.ธัญบุรี ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ในงาน Open House RMUTT 2023 เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี “นวัตกรรมสร้างสรรค์ RMUTT 2566”

งาน Open House RMUTT 2023 เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี “นวัตกรรมสร้างสรรค์ RMUTT 2566” ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ในงาน Open House RMUTT 2023 เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี “นวัตกรรมสร้างสรรค์ RMUTT 2566” โดยมี รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี พร้อมทั้งผู้บริหารร่วมพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้คัดเลือกผลงานวิจัยเด่นของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี มาจัดแสดงทั้งสิ้น 5 ผลงาน ได้แก่ 1.กระเป๋ามรดก…แบรนด์ไทย…สู่แบรนด์โลก 2.ดอกไม้กินได้จากพลาสม่าเย็น 3.Pat Body Bag ส่งน้องกลับดาว 4.นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ พัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย 5.มหัศจรรย์ไข่หลากสี …

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ