Category: ทุนวิจัย

ทุนวิจัย

เปิดรับข้อเสนอโครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ 2569

เปิดรับข้อเสนอโครงการ (FF) งบประมาณด้าน ววน. ประจำปีงบประมาณ 2569

ขอเชิญอาจารย์ร่วมส่งข้อเสนอโครงการ (Project Brief) ประจำปี 2566

ขยายเวลารับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ RAINS for Thailand Food Valleys เครือข่ายภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2565

แบบประเมินความพึงพอใจ