Category: ทุนวิจัย

ทุนวิจัย

ขอเชิญอาจารย์ร่วมส่งข้อเสนอโครงการ (Project Brief) ประจำปี 2566

ขยายเวลารับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ RAINS for Thailand Food Valleys เครือข่ายภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) Program 17 “แก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วนของประเทศ” ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย” กรอบการวิจัย การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

แบบประเมินความพึงพอใจ