ประกาศ!! เปิดรับข้อเสนอ “การขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology)” ประจำปี 2567

สวพ. มทร.ธัญบุรี ร่วมการประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แหล่งทุน บพท. และภายใต้โครงการ BAP
29/04/2024
สวพ. มทร.ธัญบุรี ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก GUANGXI MINZU UNIVERSITY, CHINA
30/04/2024