โครงการแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการด้านบริการวิชาการ

ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย และนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ร่วมส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
20/05/2024
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ การพัฒนาจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านสังคมศาสตร์ (GCP/HSP) ประจำปี 2567
22/05/2024