ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ

นโยบายและยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับย่อ)
02/05/2024
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ
08/05/2024