นโยบายและยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับย่อ)

สวพ. มทร.ธัญบุรี ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก GUANGXI MINZU UNIVERSITY, CHINA
30/04/2024
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ
02/05/2024