ติดต่อ สวพ.

สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110

ผอ.สวพ : 02-549 4688
สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) : 02-549 4682 , 4686
ฝ่ายวิชาการ : 02-549 4683 , 4685 , 4640 , 4641
ฝ่ายบริการและเผยแพร่งานวิจัย : 02-549 4684 , 4687
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม : 02-549 4681 , 4492 , 4493
โทรสาร : 02-549 4680
อีเมล : ird@rmutt.ac.th
เว็บไซต์ : ird.rmutt.ac.th
Facebook : www.facebook.com/irdofrmutt

แผนที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แบบประเมินความพึงพอใจ