ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับบริการรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คลิก

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามการนำใบรับรอง COA/COE ไปใช้ประโยชน์
ภายหลังการได้รับรอง ปี 2563 – 2566 คลิก หรือ SCAN QR CODE

 

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถอบรมออนไลน์ อบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ประกอบการยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มทร.ธัญบุรี คลิก

Flowchart จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

NameSizeHits
01.Flowchart ขั้นตอนการยื่นเอกสารการวิจัยเพื่อรับพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์316.0 KB222
02.Flowchart ขั้นตอนการยื่นเอกสารการวิจัยเพื่อรับพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเต็มชุด (Full Board review)314.9 KB112
03.Flowchart ขั้นตอนการยื่นเอกสารการวิจัยเพื่อรับพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร็ว (Expedited review)357.9 KB140

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC) และคณะกรรมการร่างวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOPs)

NameSizeHits
01.1372/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOPs)610.0 KB63
02.1010/2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)729.4 KB61
03.634/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสมทบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)2.7 MB63
04.150/2564 คำสั่งเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์995.9 KB52
05.599/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOPs)624.4 KB59
06.1463/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)916.1 KB78
07.308/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสมทบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)1.1 MB60
08.393/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)474.6 KB69
09.394/2566 คำสั่งเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านามกรรมการในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (SOPs)413.8 KB61

ดาวน์โหลดเล่มวิธีดำเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มทร.ธัญบุรี ฉบับที่ 1.1