Return to เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารโครงการ ITAP

แบบฟอร์มข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

NameSizeHits
แบบฟอร์มข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ59.4 KB530

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

NameSizeHits
1.แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการ ITAP108.5 KB820
2.รูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงการของ ITAP โดยผู้เชี่ยวชาญ22.5 KB735
3.แบบฟอร์มการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ ITAP93.2 KB210

F (แบบฟอร์ม)

NameSizeHits
F-CO-ITAP-02 Rev.2 ใบสมัครขอรับบริการ ITAP [DOC file]40.5 KB225
F-CO-ITAP-02 Rev.2 ใบสมัครขอรับบริการ ITAP [PDF file]143.0 KB218
F-CO-ITAP-04 Rev.1 Snapshot รายงานการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น โดย ITA [DOC file]196.0 KB217
F-CO-ITAP-04 Rev.1 Snapshot รายงานการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น โดย ITA [PDF file]325.6 KB242
F-CO-ITAP-05 Rev.0 แบบฟอร์มรายงานการเข้าเยี่ยมบริษัทเพื่อวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น (โดยผู้เชี่ยวชาญ) [DOC file]32.3 KB449
F-CO-ITAP-05 Rev.0 แบบฟอร์มรายงานการเข้าเยี่ยมบริษัทเพื่อวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น (โดยผู้เชี่ยวชาญ) [PDF file]88.2 KB227
F-CO-ITAP-06 Rev.1 บันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้เชี่ยวชาญ [DOC file]42.0 KB371
F-CO-ITAP-06 Rev.1 บันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้เชี่ยวชาญ [PDF file]92.3 KB1493
F-CO-ITAP-07 Rev.0 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการรักษาข้อมูลเป็นความลับ [DOC file]31.2 KB275
F-CO-ITAP-07 Rev.0 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการรักษาข้อมูลเป็นความลับ [PDF file]81.1 KB295
F-CO-ITAP-09 Rev.1 แบบคำขอรับการสนันสนุนด้านการเงินของโครงการ ITAP [DOC file]35.3 KB187
F-CO-ITAP-09 Rev.1 แบบคำขอรับการสนันสนุนด้านการเงินของโครงการ ITAP [PDF file]167.8 KB229
F-CO-ITAP-16 Rev.2 แบบประเมินผลโครงการ ITAP โดยบริษัท [DOC file]117.2 KB222
F-CO-ITAP-16 Rev.2 แบบประเมินผลโครงการ ITAP โดยบริษัท [PDF file]218.5 KB313
F-CO-ITAP-17 Rev.3 แบบคำขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการ ITAP [DOC file]41.5 KB253
F-CO-ITAP-17 Rev.3 แบบคำขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการ ITAP [PDF file]141.3 KB596
F-CO-ITAP-30 Rev.1 แบบอนุมัติเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการ [DOC file]27.3 KB184
F-CO-ITAP-30 Rev.1 แบบอนุมัติเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการ [PDF file]250.9 KB196

 

แบบประเมินความพึงพอใจ