ทุน R2R

NameSizeHits
01.รายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน โครงการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research) ประจำปีงบประมาณ 2564 [Word]22.5 KB61
02.รายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน โครงการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research) ประจำปีงบประมาณ 2564 [Pdf]58.1 KB61
03.แบบเสนอโครงการ ( R2R)67.6 KB1156
04.แบบเสนอขอรับค่าสมนาคุณโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) Update 15-11-256460.9 KB63
05.รูปแบบการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ Update 03-09-2562155.6 KB402
06.ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าสมนาคุณโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 25624.1 MB308
07.ปฏิทินการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) ประจำปีงบประมาณ 256256.8 KB311
08.แบบสรุปผลงานวิจัย / โครงการวิจัย (IRD_07)23.3 KB323
09.ปฏิทินการเสนอขอทุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) ประจำปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี57.3 KB328
10.แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย (แบบ วจ.1) (ฉบับปรับปรุง 2560) [ใหม่]70.1 KB616
11.แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (R2R)50.7 KB566
12.แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป [ใหม่]34.8 KB287
13.แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ [ใหม่]48.1 KB359

แบบประเมินความพึงพอใจ