ทุนงานประจำสู่งานวิจัย (R2I)

NameSizeHits
01. แบบเสนอโครงการวิจัย งานประจำสู่งานวิจัย (R2I) ประจำปีงบประมาณ 256781.9 KB6
02. รายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน โครงการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research) [Word]22.5 KB313
03. รายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน โครงการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research) [Pdf]58.1 KB235
04. แบบเสนอขอรับค่าสมนาคุณโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (Update 15/11/2564)60.9 KB271
05. รูปแบบการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ Update 13-02-2566114.5 KB227
06. ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าสมนาคุณโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 25624.1 MB405
07. ปฏิทินการส่งข้อเสนอและการดำเนินโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) ประจำปีงบประมาณ 2566 (Update 27/10/2566)54.2 KB42
08. แบบสรุปผลงานวิจัย / โครงการวิจัย (IRD_07)23.3 KB468
09. แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย (แบบ วจ.1) (ฉบับปรับปรุง 2560) [ใหม่]70.1 KB835
10. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (R2R)50.7 KB673
11. แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป [ใหม่]34.8 KB354
12. แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ [ใหม่]48.1 KB420
13.ขั้นตอนดำเนินงานวิจัย (R2R)106.0 KB18

แบบประเมินความพึงพอใจ