Return to เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารโครงการ RAINS for Thailand

กิจกรรมโครงการ RAINS for Thailand

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

NameSizeHits
1.ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้หัวข้อ “การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Thailand Food Valley เครือข่ายภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566631.6 KB80
2.แบบข้อเสนอโครงการวิจัยย่อย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)93.2 KB78
3.หนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัยโครงการ86.0 KB73
4.แบบฟอร์มงบประมาณผูกสูตงและวิธีคำนวณ ตัวอย่างโครงการเดี่ยว20.9 KB72

คู่มือและตัวอย่าง

NameSizeHits
1.บทความวารสารอุทยานอาหารภาคเหนือ : ความหวังอนาคตเศรษฐกิจภาคเหนือ ในเวที AEC (คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง)1.4 MB62
2.คู่มือการกำหนดต้นทุนโครงการวิจัยด้านการเกษตร (Unit Cost) สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)873.1 KB61
3.บทสรุปของโครงการวิจัย (PDF)144.9 KB56
4.บทสรุปของโครงการวิจัย (PowerPoint)99.5 KB59
5.ตัวอย่าง SP โครงการ สาเหตุของการเสื่อมเสียทางจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมขิงดอง แนวทางแก้ไข และการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดการสูญเสีย6.9 MB173
6.หลักเกณฑ์การจัดสรรผลประโยชน์26.4 KB62

แบบประเมินความพึงพอใจ