โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการวิจัย ผ่านระบบ DRMS

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการวิจัย ผ่านระบบ DRMS”

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
ณ ห้อง รป : 2-07 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการวิจัย ผ่านระบบ DRMS” โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมด้วย ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กล่าวรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้ง ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมติดตามและประเมินโครงการในครั้งนี้

[supsystic-gallery id=43 position=center]

แบบประเมินความพึงพอใจ