พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

วันที่ 17 ตุลาคม 2566
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เพื่อต่อยอดงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในด้านเทคโนโลยีเกษตร เทคโนโลยีการอาหารและการกำจัดขยะในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมี นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมลงนาม และ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเป็นสักขีพยาน

WordPress Image Gallery Plugin

[ภาพโครงการและกิจกรรมเพิ่มเติม]

แบบประเมินความพึงพอใจ