ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศคณะกรรมการสรรหา
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

NameSizeHits
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา952.0 KB106

แบบประเมินความพึงพอใจ