ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหา
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ตั้งแต่วันที่ 7 – 25 พฤศจิกายน 2565
เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

เพื่อให้ได้ผู้สมัคร และผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่สอดคล้องตามกรอบแนวคิดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาศัยอำนาจตามข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ.2548 และข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยกากรสรรหาผู้อำนวยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 จึงกำหนดให้ประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติที่ควรมีของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการกำหนดวิสัยทัศน์และแผนพัฒนายุทธศาสตร์ในการนำเสนอของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดดังประกาศที่แนบ

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

NameSizeHits
1.กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา922.0 KB23
2.กำหนดวิสัยทัศน์และแผนพัฒนายุทธศาสตร์ในการนำเสนอของผู้เข้ารับการสรรหาเป็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา3.3 MB13
3.คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และคุณลักษณะที่ควรมีของผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา1.8 MB11
4.แบบใบสมัคร/ได้รับการเสนอชื่อ เข้ารับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา161.3 KB12

แบบประเมินความพึงพอใจ