นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570

NameSizeHits
1.นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-25653.6 MB298
2.ร่างเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results : OKR) สำหรับ พ.ศ. 2563-2565250.3 KB264

แบบประเมินความพึงพอใจ