Category: ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2562

ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2562

การประชุมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานระยะ 12 เดือน ของโครงการ “การพัฒนาระบบการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้รวัตกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี”

การประชุมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานระยะ 12 เดือน ของโครงการ “การพัฒนาระบบการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้รวัตกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี” ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562 ณ ห้องคริสตัล 3-4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานระยะ 12 เดือน ของโครงการ “การพัฒนาระบบการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้รวัตกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี” ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญุบุรี  ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีให้เป็นผู้แทนกล่าวรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานระยะ 12 เดือน เพื่อรับฟังการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่โครงการวิจัยในระยะต่อไปจากคณะกรรมการ นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมกับทีมงาน

Continue reading

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนกรอบการวิจัย (Research Framework) อย่างไรให้มีคุณภาพ”

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนกรอบการวิจัย (Research Framework) อย่างไรให้มีคุณภาพ” ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนกรอบการวิจัย (Research Framework) อย่างไรให้มีคุณภาพ” เพื่อให้นักวิจัยได้พัฒนาการเขียนกรอบการวิจัย (Research Framework) นำไปสู่การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ตอบโจทย์เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ประเทศและแหล่งทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ 2564 โดยมี ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ และ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงาน พร้อมกับรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ และ ดร.ไฉน  น้อยแสง ร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้แก่นักวิจัยจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และแนะนำกลุ่มปฏิบัติการ “การเขียนกรอบการวิจัย …

Continue reading

โครงการประชุมติดตาม รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย รอบ 12 เดือน งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการประชุมติดตาม รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย รอบ 12 เดือน งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม Professional Development Training Center ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบัยวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการประชุมติดตาม รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย รอบ 12 เดือน งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมกับ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานความก้าวหน้าและผลการเนินงานวิจัยในภาพรวม และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ และ ดร.ไฉน  …

Continue reading

การประชุมชี้แจงและหารือแนวทางการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าโอทอปด้วย วทน.”

การประชุมชี้แจงและหารือแนวทางการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าโอทอปด้วย วทน.” วันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมชี้แจงและหารือแนวทางการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าโอทอปด้วย วทน.” เพื่อชี้แจง หารือแนวทางการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมโอทอปสัญจร ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 แก่อาจารย์และนักวิจัยที่สนใจร่วมขอทุนวิจัย “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” (STI for OTOP Upgrade) เพื่อเข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปใน 3 พื้นที่คือ นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย สำนักงานปลัดกระทรวง ฯ (สป.อว.) นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา …

Continue reading

โครงการสร้างสุขอย่างสร้างสรรค์ด้วย Knowledge Management Tools (KM) เพื่อองค์กรแห่งนวัตกรรม และเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร

โครงการสร้างสุขอย่างสร้างสรรค์ด้วย Knowledge Management Tools (KM) เพื่อองค์กรแห่งนวัตกรรม และเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร วันที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม Professional Development Training Center ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการสร้างสุขอย่างสร้างสรรค์ด้วย Knowledge Management Tools (KM) เพื่อองค์กรแห่งนวัตกรรม และเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ สังเคราะห์งานให้เป็นระบบ และเพื่อบูรณาการการจัดการความรู้สู่การพัฒนางานที่ปฏิบัติจริง นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมโครงการพร้อมกับบุคลากร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ณัฏฐพงศ์  ชูทัย อาจารย์จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง …

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ