Category: Hot News

ข่าวเด่น!

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด “รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย” ประจำปี 2566

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรขอบคุณ สำหรับการประกวดผลงานวิจัย ในรูปแบบโปสเตอร์ และนิทรรศการ

การประกวดผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2566 (รูปแบบโปสเตอร์) ดาวน์โหลดเกียรติบัตรขอบคุณ การประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม ระดับอาจารย์ และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์  ระดับอุดมศึกษา/นักศึกษา (ในรูปแบบนิทรรศการ) ดาวน์โหลดเกียรติบัตรขอบคุณ

รับจำนวนจำกัด 70 ที่เท่านั้น !! โครงการอบรม Proposal Bank

รับจำนวนจำกัด 70 ที่เท่านั้น โครงการอบรม การเพิ่มขีดความสามารถนักวิจัยสู่การเป็นนวัตกร เพื่อสร้างนวัตกรรมการออกแบบข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal Bank) กิจกรรมที่ 3 : ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น. ณ ห้องประชุมวิตอเรีย ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : คุณศิริชล (แฟร์) โทร. 02 549 4640

กิจกรรมที่ 2 การประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา มทร.ธัญบุรี

ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย และนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ร่วมส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม โครงการยกระดับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่สากล (RMUTT Elevate Innovation & Invention Awards) ภายใต้ งานมหกรรมวิจัยและนวัตกรรม มทร. ธัญบุรี เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน (RMUTT Research and Innovation Fair for Sustainable Change2023)  กิจกรรมที่ 2 การประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา มทร.ธัญบุรี ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรุณากรอกข้อมูลใบสมัครเบื้องต้นและอัปโหลดไฟล์ใบสมัคร จำนวน 2 ไฟล์ ได้แก่ ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word ผ่านระบบออนไลน์ คลิก !! ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 …

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ