Category: รับสมัครงาน

ประกาศ…รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ประกาศ…รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศ…รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ประกาศ…รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถตู้)

ประกาศ…รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างโครงการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ

แบบประเมินความพึงพอใจ