ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง เกี่ยวกับงานวิจัย

1. ระเบียบและประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย  คลิกที่นี่

2. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย คลิกที่นี่

3. คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย

NameSizeHits
2. คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1767/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี2.4 MB719
5. คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1627/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี5.2 MB636
6. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 3/2559 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี2.3 MB677
1. คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1687/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการภารกิจวิจัย2.3 MB628
4. คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1566/2558 เรื่อง คณะทำงานเลขานุการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1.2 MB625
3. คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1018/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย2.4 MB923
7. คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 849/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1.3 MB4

4. กลุ่มงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2554

NameSizeHits
กลุ่มงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 25541.1 MB631
แบบประเมินความพึงพอใจ