เอกสารดาวน์โหลด

การพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์

การส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มทร.ธัญบุรี นักวิจัยสามารถส่งไฟล์ทาง ระบบ DRMS และสำหรับนักวิจัยภายนอกส่งไฟล์ทาง อีเมล human_ethics@rmutt.ac.th ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดาวน์โหลดเล่มวิธีดำเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มทร.ธัญบุรี

เอกสารคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2562   แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2560 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปี 2560

เอกสารคู่มือ ปี 2561

เอกสารงบประมาณรายได้

เอกสารงบประมาณรายได้งบกลางมหาวิทยาลัย เอกสารงบประมาณรายได้คณะ *ใช้กระดาษปะหน้าสีฟ้า* ขั้นตอนการปิดโครงการ output NRMS เอกสารขอทุนงบประมาณรายได้ ใบปะหน้า สวพ. งบประมาณรายได้ ประจำปี 2561 เอกสารประกอบการขอทุนงบประมาณรายได้ อื่นๆ  

เอกสารทุน ววน. (Fundamental Fund;FF)

เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Fundamental fund) งบประมาณด้าน ววน. ปี 2567  เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Concept Proposal) งบประมาณด้าน ววน. ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ เว็บไซต์ NRIIS การติดตามผลการดำเนินงานวิจัย เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับงานวิจัย

เอกสารสาขาดีเด่น

เอกสารหน่วยงานและสาขาวิชาดีเด่นประจำปี 2561 เอกสารหน่วยงานและสาขาวิชาดีเด่นประจำปี 2560

เอกสารโครงการ ABC

เอกสารโครงการ ITAP

แบบฟอร์มข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ F (แบบฟอร์ม)  

เอกสารโครงการ OTOP “ไผ่ จังหวัดปราจีนบุรี”

เอกสารโครงการ RAINS for Thailand

กิจกรรมโครงการ RAINS for Thailand

เอกสารโครงการ อพ.สธ.

เอกสารและหนังสือรับรองโครงการ อพ.สธ.  ปฏิทินการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2563 ( อพ.สธ.) ใบปะหน้าโครงการวิจัย แบบเสนอโครงการวิจัย ใบปะหน้าโครงการอื่นๆ แบบเสนอโครงการอื่นๆ แบบฟอร์มการจัดทำแผน อพ.สธ. รายละเอียดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ อพ.สธ. แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ อพ.สธ. ประจำปี 2562 โดยส่งมายัง สวพ. ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2562

แบบฟอร์มข้อมูลผลงานนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

แบบประเมินความพึงพอใจ