Return to เอกสารการเงิน

กฏหมาย / ระเบียบ / ประกาศ เกี่ยวกับการเงิน

1. กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง

NameSizeHits
01. เล่มกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน เล่มที่ 186.3 MB27
02. เล่มกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน เล่มที่ 2130.8 MB26

2. คำสั่งแต่งตั้ง

NameSizeHits
01. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี263.7 KB11
02. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล760.7 KB10
03. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี896.3 KB10
04. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1.5 MB8
05. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี872.0 KB9
06. คำสั่งเปลี่ยนแปลงกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1.3 MB10
07. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี859.4 KB11
08. คำสั่งเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ช่วยเลขาบการคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี553.1 KB11
09. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1.6 MB10
10. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่สากล1.9 MB9
11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการออนไลน์ (JARST)474.9 KB8
12. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี921.1 KB9
13. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม ในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี475.3 KB7
14. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสมทบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1.1 MB10
15. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี712.2 KB8
16. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตปราจีนบุรี2.0 MB9
17. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ ด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ปี 25674.8 MB26
18. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างองค์กร (OP) แผนพัฒนาปรับปรุงและรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ฯ423.1 KB10
19. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวางนโยบาย ขับเคลื่อน และกำกับติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ฯ628.6 KB9
20. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์คุณภาพ ฯ564.3 KB8
21. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลเบิดซูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี552.2 KB8
22. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ3.1 MB9
23. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีฯ668.1 KB7

3. หนังสือเวียน

NameSizeHits
01. แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2568-25671)6.1 MB25
02. หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ1.0 MB16

4. แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารแนบเบิกค่าใช้จ่าย (Check list)

NameSizeHits
01. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการรับเงิน การนำส่งเงินงบประมาณแผ่นดิน420.7 KB13
02. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการรับเงินค่าวัสดุ ค่าน้าดื่ม428.8 KB10
03. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายการจัดประชุมราชการเงิน328.1 KB8
04. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรชั่วคราว362.8 KB10
05. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว386.2 KB12
06. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายการจัดฝึกอบรมสัมมนาจัดงานจัดนิทรรศการ403.7 KB10
07. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายการโครงการบริการวิชาการ353.6 KB12
08. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ (วิธีเฉพาะเจาะจง)449.5 KB12
09. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าจ้างซ่อมค่าเช่า383.4 KB9
10. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา (รายเดือน)364.0 KB10
11. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านชาวต่างประเทศ327.1 KB9
12. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเข้าร่วมอบรม484.3 KB8
13. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ439.2 KB11
14. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในกำรเดินทางไปราชการและอบรมต่างประเทศ568.8 KB9
15. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม469.5 KB11
16. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกค่าตอบแทนการตรวจพิจารณาบทความวารสารออนไลน์244.2 KB9
17. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกค่าตอบแทนบุคคลคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต275.2 KB7
18. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ค่าล่วงเวลา)281.0 KB10
19. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกโครงการบริการวิชาการ (แหล่งเงินภายนอกมหำวิทยาลัย)408.3 KB10
20. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกโครงการจัดฝึกอบรม690.7 KB9
21. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกโครงการวิจัย (แหล่งทุนภายใน,แหลุ่งทุนภายนอก)495.9 KB9
แบบประเมินความพึงพอใจ