Return to เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารการเงิน

กฏหมาย / ระเบียบ / ประกาศ เกี่ยวกับการเงิน

1. กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง 2. คำสั่งแต่งตั้ง 3. หนังสือเวียน 4. แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารแนบเบิกค่าใช้จ่าย (Check list)

ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง เกี่ยวกับการเงิน

รายงานและแผนการใช้จ่ายประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ประจำปี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แบบประเมินความพึงพอใจ