Return to เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารงานบุคลากร

กฎหมาย / ระเบียบ / ประกาศ เกี่ยวกับงานบุคลากร

1. กฎหมาย 2. ระเบียบ 3. ประกาศ 4. ข้อบังคับ 5. พ.ร.บ. 6. มอบอำนาจ 7. มาตรฐาน 8. หลักเกณฑ์

ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคลากร

คู่มือการใช้งานระบบ E-Office คู่มือการใช้งานระบบบุคลากร ข้อมูลอ้างอิงจาก www.arit.rmutt.ac.th

แบบฟอร์มการลา

ข้อมูลอ้างอิงจาก www.ped.rmutt.ac.th

แบบประเมินความพึงพอใจ