คณะกรรมการประจำส่วน สวพ.

รศ.ดร. เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประธานกรรมการ

รศ.ดร. อมร  ไชยสัตย์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กรรมการ

รศ.ดร. วรินธร  พูลศรี
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กรรมการ

นางสาวณัฐวรรณ  ธรรมวัชรากร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

กรรมการ

นางพัชรี  ซิลวา
นักวิชาการศึกษา

กรรมการ

นางสาวกวินตรา  การินทร์
นักวิชาการศึกษา

กรรมการ

นางสาวขวัญรัตน์  เป่ารัมย์
นักวิชาการศึกษา

กรรมการ

นางสาวกิติยา  ทองทรัพย์ทวี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวสรสุดา  แก่นจันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยเลขานุการ

แบบประเมินความพึงพอใจ