Return to เอกสารการเงิน

รายงานและแผนการใช้จ่ายประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ประจำปี

NameSizeHits
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี 2567548.5 KB44
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี 25661.4 MB39
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี 25654.7 MB74
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี 25642.0 MB48
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี 25632.9 MB40

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

NameSizeHits
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567733.7 KB35
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25661.1 MB35
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25654.0 MB42
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25641.9 MB40
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25632.7 MB48

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ประจำปี

NameSizeHits
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1-4)108.0 KB33
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1-4)83.1 KB49
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563101.1 KB35
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 256265.9 KB42

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

NameSizeHits
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1-4)60.6 KB28
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1-4)56.5 KB46
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256376.3 KB35
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562132.6 KB42
แบบประเมินความพึงพอใจ