การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

 

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

 

นางสาวขวัญรัตน์  เป่ารัมย์  และคณะ*

ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา

 

เนื้อหาโดยสรุป

                 เป็นหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร และเสริมสร้างความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรสายสายสนับสนุนสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งในหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจในบทสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไปที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันโดยเน้นที่กิจกรรมการฟังและการพูด อย่างไรก็ตาม ยังคงมีกิจกรรมการอ่านและการเขียนในห้องเรียนควบคู่ไปด้วย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการเรียนภาษาอังกฤษ

                   หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษโครงการนี้จะว่าด้วยบทสนทนาทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  อาทิเช่น หัวข้อในการสนทนาเกี่ยวกับการทักทาย การแนะนำตัวเอง การสั่งอาหาร การแนะนำอาหารเรื่องสุขภาพ  การใช้บริการที่โรงแรม  การท่องเที่ยว  การจองสินค้า การให้บริการ  บทสนทนาในองค์กร การสนทนาทางโทรศัพท์  การโต้ตอบทางE-mail คำถามที่จะต้องเจอที่สนามบิน  ด่าน Check in หรือ ด่านตรวจคนเข้าเมือง สนทนาเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนารวมทั้งเรียนรู้ถึงการสร้าง และการพูดนำเสนอหน้าห้องด้วย PowerPoint

                    ซึ่งบทสนทนาเหล่านี้เป็นบทสนทนาทั่วไปที่จะต้องพบเจอในชีวิตประจำวัน  ผู้เรียนควรเข้าใจและเรียนรู้ถึงประโยคสนทนาพื้นฐาน  เพื่อเสริมทักษะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงการใช้รูปประโยค  ไวยกรณ์ และคำศัพท์ใหม่ๆ

 

ผลที่ได้รับจากการอบรม

    1.  มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น  และเรียนรู้ถึงการใช้ไวยกรณ์พื้นฐานเพื่อใช้ในบทสนทนาทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงมีความสามารถในการทักทายและแนะนำตัวเอง บอกถึงสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ อธิบายถึงความสามารถ และประสบการณ์ต่างๆ ในอดีตที่ผ่านมาได้

    2.  เรียนรู้ถึงโครงสร้างประโยคที่บ่งบอกถึงอดีตและปัจจุบันได้

    3.  เข้าใจและสามารถตอบคำถามทั่วๆ ไปได้

    4.  เข้าใจประเด็นสนทนาอย่างสั้น และบทสนทนาที่มักเจอทุกวันหรือโดยบังเอิญ

    5.  เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ หรือศัพท์ง่ายๆ และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มักพบบ่อยๆ
ในการติดต่อสื่อสาร

    6.  สามารถเขียนบทความสั้นๆ เกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่างๆได้

 

*  นางสาวศศิวรรณ  อินทรวงศ์

    นางสรสุดา  ชูกลิ่น

    นางสาวพรทรัพย์  ถนัดไร่   

    นางสาวอริสรา  สุดสระ

    นางสาวนิธิมา  อินทรสอาด

 

แบบประเมินความพึงพอใจ