การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4/2566

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 27 ตุลาคม 2566
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรพีพัฒนศักดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี นำโดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4/2566 พร้อมกับแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานวิจัย ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย ผศ. ดร. ณัฎฐ์ดนัย สินสมุทรผดุง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม และเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ นำโดย ดร.เชาวลิต สิมสวย ประธานเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

WordPress Image Gallery Plugin

[ภาพโครงการและกิจกรรมเพิ่มเติม]

แบบประเมินความพึงพอใจ