การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่ 29 กันยายน 2566
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ และเป็นที่พึ่งให้กับชุมชนในการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง ตลอดจนพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยมี รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกับ รศ.ดร.วรินธร พูลศิริ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเลขานุการ และ ดร.ไฉน  น้อยแสง คณบดีคณะการแพทย์บูรณาการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมกล่าวรายงาน

[supsystic-gallery id=401 position=center]

แบบประเมินความพึงพอใจ