สวพ. มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าโครงการรอบ 6 เดือน

กิจกรรมรายงานความก้าวหน้าโครงการรอบ 6 เดือน
ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2565
โปรแกรม 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม

วันที่ 13 ธันวาคม 2565
ณ ห้องประชุม Seminar Training ชั้น 4
อาคารวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าโครงการรอบ 6 เดือน ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2565 โปรแกรม 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมกับ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงาน

กิจกรรมรายงานความก้าวหน้าโครงการรอบ 6 เดือน 2 ชุดโครงการ ประกอบด้วย

  1. ชุดโครงการการยกระดับศักยภาพเชิงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ขับเคลื่อนชุมชนอัจฉริยะด้วยนวัตกรรมเส้นใยผักตบชวามูลค่าสูง จำนวน 7 โครงการย่อย
    หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  2. ชุดโครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชน จังหวัดปทุมธานี ในการรองรับการเปลี่ยนแปลง ในยุคการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จำนวน 9 โครงการย่อย
    หัวหน้าโครงการ : ดร. ณัฐนรี ศิริวัน คณะการแพทย์บูรณาการ

ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

  1. รศ.ดร.พีรเดช  ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
  2. คุณเบญจมาศ  ตีระมาศวณิช นักวิชาการอิสระ
  3. รศ.นพ.นิยม  ละออปักษิณ จาก โรงพยาบาลศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

และยังได้รับเกียรติจากภาคีเครือข่าย นวัตกร เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

แบบประเมินความพึงพอใจ