มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัย ที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ

พิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัย
ที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ Internationally Outstanding Inventors Awards Ceremony
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วันที่ 14 ธันวาคม 2565
ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี พร้อมกับ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมนักวิจัยจาก มทร.ธัญบุรี ที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานวิจัยไปประกวดในเวทีนานาชาติ มีทั้งสิ้น 15 ท่าน 4 เวที ได้แก่ TIE 2022, IENA 2022, SIIF 2022 และ KIDE 2022   เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ Internationally Outstanding Inventors Awards Ceremony กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

[ภาพโครงการและกิจกรรมเพิ่มเติม]

แบบประเมินความพึงพอใจ